Vykonávame práce v oblasti geodézie a katastra:

  • geometrické plány
  • vytýčenie hraníc pozemkov
  • polohopisné a výškopisné zamerania
  • adresné body
  • vytýčenie stavieb